مدیریت برترhttp://www.tebyan.net/amirnouripour/index.aspxfaروش زتدگیhttp://www.tebyan.net/weblog/amirnouripour/post.aspx?PostID=473312/1/2009 3:41:17 PMانتظار بی پایانhttp://www.tebyan.net/weblog/amirnouripour/post.aspx?PostID=474902/1/2009 3:26:00 PMای کاشhttp://www.tebyan.net/weblog/amirnouripour/post.aspx?PostID=283499/19/2008 11:36:00 AM